menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Zadanie 1
Przedsiębiorstw produkcyjne rozpatruje wprowadzenie nowego produktu na rynek. W ramach prac nad biznes planem oceniono potencjał rynkowy produktu na 3 lata. Po tym okresie produkt nie będzie już konkurencyjny i jego wytwarzanie zostanie zakończone. Szczegółowe wyliczenia na temat przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

Tys. Euro    Rok 1    Rok 2    Rok 3
Przychody    650    700    800


Oszacowano, że nakłady związane z uruchomieniem produkcji (inwestycje, prace badawcze i wdrożeniowe) wyniosą 550 tys. Euro. Średnie koszty zmienne stanowią około 40% przychodów. Amortyzacja nakładów inwestycyjnych 33,3(3)% w skali roku – przewiduje się, że środek trwały będzie przedstawiał wartość rynkową po 3 roku działalności (10 tys. euro). Z przeprowadzonych analiz wynika, że wskutek realizacji projektu wzrosną w firmie koszty overheads o około 80 tys. euro rocznie.
W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane udziały zobowiązań, materiałów produkcyjnych i zapasów w przychodach:

Saldo końcowe    Rok 1    Rok 2    Rok 3
Materiały produkcyjne    11%    11%    11%
Zapasy wyrobów gotowych    8%    8%    9%
Zobowiązania bieżące    14%    14%    12%


Przewidywany wskaźnik rotacji należności wynosi 20 dni. Oczekiwana przez właściciela i wierzyciela stopa zwrotu (WACC) wynosi 15%. Przedsiębiorstwo płaci 19% podatku dochodowego.
a)    Proszę dokonać analizy opłacalności finansowej powyższego projektu za pomocą miar NPV i PP oraz zinterpretować otrzymane wyniki. Proszę wskazać także wady i zalety tych miar.
b)    Proszę ustalić, jak zmieniłby się wynik oceny opłacalności projektu dokonane zgodnie z kryterium NPV i PP, gdyby okazało się, że po 3 roku w niedającej przewidzieć się perspektywie czasu projekt będzie nadal generował przepływy pieniężne w wysokości przepływów uzyskanych w 3 roku.
c)    Proszę przedstawić istotę analizy wrażliwości oraz krytycznie ocenić jej zastosowanie, jako sposobu oceny ryzyka w procesie oceny opłacalności inwestycji (wskazać wady i zalety).
d)    Proszę ustalić, jaki okres rotacji zobowiązań założono n potrzeby kalkulacji.


Zadanie 2
Prezes firmy ASD Sp. z o.o. rozważa możliwość wdrożenia strategii rozwoju firmy. Wiąże się ona z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Jednak jak wykazują analizy rynku przełożą się one na wzrost przychodów. Wycena dla firmy bez strategii wskazała, że wartość kapitałów własnych (E) ADS wyniosła 10 500 tys. zł. Wartość długu oprocentowanego wynosi 3 000 tys. zł.
Poniżej przedstawiono prognozę wartości ekonomicznych dla nowej strategii ( dane podano w tysiącach):
Przychody    20 000,00    21 400,00    22 900,00    24 500,00    26 000,00
Wynagrodzenia    8 000,00    8 600,00    8 600,00    8 600,00    8 600,00
Zużycie materiałów i energii    6 000,00    6 350,00    6 725,00    7 125,00    7 500,00
Usługi obce    3 000,00    3 210,00    3 435,00    3 675,00    3 900,00
Amortyzacja dotychczasowa    500,00    500,00    500,00    500,00    500,00
Amortyzacja nowe środki trwałe        200,00    400,00    600,00    800,00
Koszty finansowe    300,00               

Nakłady na kapitał obrotowy    800,00    900,00    1 00,00    1 100,00    1 200,00
Nakłady inwestycyjne    0,00    1 000,00    1 000,00    1 000,00    1 000,00

Z projekcji rynku wynika, że po okresie 4 lat przepływy powinny rosnąć w tempie 1% rocznie. Podatek dochodowy wynosi 19%. Na podstawie zaplanowanych wyników ustal, która z proponowanych strategii najbardziej podniesie wartość firmy dla właścicieli.
Ponadto szacuje się że koszt kapitału własnego dla spółki wynosi 16%. Na dług oprocentowany w wysokości 2 000 tys. zł składa się wyłącznie kredyt bankowy charakteryzujący się następującymi parametrami:
•    Oprocentowanie 10% w skali roku
•    Kredyt jest spłacany 4 razy w roku
Optymalna struktura zadłużenie dla spółek z tego sektora wynosi 40%. Dla celów kalkulacyjnych WACC proszę przyjąć założenie, że ASD Sp. z o.o. charakteryzuje się optymalną strukturą zadłużenia.
a)    Proszę przedstawić istotę oraz ustalić wysokość średnioważonego kosztu kapitału (WACC)
b)    Na podstawie planowanych wyników proszę ustalić, czy strategia rozwoju przełoży się na wzrost wartości firmy dla właścicieli. Wycenę proszę przeprowadzić na podstawie przepływów liczonych metodą FCFF.
c)    Proszę przedstawić istotę wartości przedsiębiorstwa oraz wskazać trzy działania lub zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość przedsiębiorstwa. Odpowiedź proszę uzasadnić.


Zadanie 3
Planowane dane finansowe dotyczące firmy „AAS” za rok 2013 kształtują się następująco:
1.    Planowane przychody rocznie – 2 400 tys. zł.
2.    Planowany wskaźnik rotacji należności – 40 dni
3.    Planowany wskaźnik rotacji towarów – 20 dni
4.    Planowany wskaźnik rotacji zobowiązań – 10 dni
5.    Planowane koszty zakupu towarów – 500 tys. zł.
6.    Planowane koszty całkowite uwzględniające koszty zakupu towarów (razem z amortyzacją) – 1 600 tys. zł.
7.    Planowane koszty amortyzacji – 200 tys. zł
Zakładamy, że rok ma 365 dni
a)    Proszę oszacować planowane warości sald: należności, zapasów (towarów) orraz zobowiązań na koniec 2013 roku oraz ustalić nakłady na kapitał obrotowy w oku 2013, zakładając, że na początek tego roku salda poszczególnych elementów kapitału obrotowego wynosiły 0.
b)    Proszę ustalić nakłady na kapitał obrotowy w roku 2014 wiedząc, że w stosunku do 2013 roku przychody wzrosną o 20%, a wszystkie koszty o 10%
c)    Proszę oszacować, o ile dni należy skrócić okres rotacji należności w roku 2014, jeżeli firma planuje obniżyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ( w stosunku do roku 2013) o ok. 106,3 tys. zł.
d)    Proszę przedstawić istotę kapitału obrotowego netto oraz wskazać pięć propozycji obniżenia zapotrzebowania na ten kapitał. Odpowiedź proszę uzasadnić.


Zadanie 4
Przedsiębiorca jest eksporterem, sprzedał kontrahentowi z zagranicy towar, za który ma otrzymać 100 000 Euro za 3 miesiące. Zawiera kontrakt sprzedaży 100 000 Euro za 3 miesiące. Kurs kasowy to 3,5 EUR/PLN.
a)    Proszę ustalić, jaki kurs forward wyznaczy bank przy założeniu, że na rynku obowiązują podane poniżej stopy procentowe. Kurs forward proszę wyznaczyć przy założeniu, że:
a.    Bank nie pobiera prowizji
b.    Bank pobiera prowizję w wysokości 0,003 PLN za euro


    bid    offer    Średni
EUR    3,00%    4,00%    3,50%
PLN    6,00%    7,00%    6,50%


b)    Proszę podać przyczyny, dla których eksporter zawiera kontrakt sprzedaży EUR.
c)    Proszę wskazać działania, które może podjąć eksporter, jeśli nie jest zainteresowany zawarciem kontraktu sprzedaży EUR, a nie chce ponosić ryzyka zmiany kursu EUR.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...