menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Korzystając z różnych źródeł informacji przedstaw działalność organizacji międzynarodowych zmierzających do rozwiązania niedożywienia i głodu na świecie
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
ogólnie tematyka i organizacje:

 http://ofu.pl/xxr2ec6h


A tu temat:

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o naszym zdrowiu jest prawidłowe odżywianie. Prawidłowe - tzn. takie, przy którym organizm nasz otrzymuje z pokarmem, w odpowiedniej ilości, wszystkie niezbędne dla człowieka składniki odżywcze, tzn. białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, a także błonnik (włókno pokarmowe) oraz oczywiście wodę, bez której nie mogłyby zachodzić podstawowe procesy życiowe.

Prawidłowe ilości składników pokarmowych oraz ich proporcje są różne w zależności od wieku, stanu zdrowia, trybu życia i innych okoliczności. Szczególne zalecenia dotyczące zdrowego żywienia dotyczą np. dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i kobiet karmiących, a także osób w wieku starszym. Podobnie specjalne zalecenia żywieniowe mogą dotyczyć osób chorych. W takich przypadkach prawidłowe żywienie może w znaczącym stopniu wspomagać leczenie farmakologiczne, zaś niewłaściwe - pogarszać stan zdrowia, zwłaszcza wtedy, gdy błędy żywieniowe odgrywały istotną rolę w etiopatogenezie (nauka o sposobach i warunkach powstawania i rozwoju choroby) danej choroby.

Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów nieprawidłowego odżywiania się jest nadwaga, a tym bardziej otyłość, będąca wynikiem nadmiaru pobieranej z pokarmem energii w stosunku do energii wydatkowanej przez organizm. Nadwaga, stanowiąca m.in. czynnik ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, jest uważana za jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających populacji ludzkiej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Zgodnie z zaleceniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) walka z nadwagą i otyłością ma być w najbliższej przyszłości jednym z ważniejszych zadań lekarzy

Światowa Organizacja Zdrowia Co to jest?Organizacja utworzona do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego. Konferencja założycielska odbyła się w maju-lipcu 1946 roku w Nowym Jorku. Siedziba mieści się w Genewie.Kto wchodzi w skład?187 państw świata.Ile zatrudnia osób?Ponad 5,5 tys.Jakie ma zadania?- zwalczanie chorób zakaźnych - polepszenie warunków życia ludzi (1,5 mld z nich nadal nie korzysta z podstawowej opieki medycznej) - rozwój i organizacja służby zdrowia w krajach Trzeciego Świata (finansowanie akcji zwalczania chorób zakaźnych: cholery, czarnej ospy, gruźlicy, malarii).
Jaka ma strukture?
W jej strukturze znajduje się Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Rada Wykonawcza i Sekretariat oraz 6 biur regionalnych.
WHO wspolpracuje scisle z Bankiem Swiatowym.
Biuro Łącznika w Polsce
Polska jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku jej istnienia, to jest od 7 kwietnia 1948 r. Biuro Łącznika utworzone zostało w lipcu 1992 r. Jest ono integralną częścią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze. Działalność Organizacji w Polsce opiera się na istniejącej sieci ośrodków współpracy (Collaborating Centres, Counterparts i Focal Points), koordynowanych przez Biuro Łącznika WHO (Liaison Office) i wspieranych przez nie poprzez świadczenie pomocy technicznej.


Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Co to jest?Organizacja powstała 16 października 1945 roku, zajmująca się monitorowaniem rynku żywności i rozwojem rolnictwa.
Kto wchodzi w jej skład?169 państw świata.
Jaką ma strukturę?Konferencja FAO - organ plenarny, obradujący raz na dwa lata; uchwala programy działania, zatwierdza budżet, wybiera członków Rady i Dyrektora Generalnego. W konferencji uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich FAO. Rada FAO - liczy 49 członków, wybieranych na 3 lata; przygotowuje kolejne konferencje, nadzór nad realizacją programów FAO. Sekretariat FAO - zajmuje się bieżącą działalnością operacyjną FAO.
Ile zatrudnia osób?Ponad 6 tys. i jest największą wyspecjalizowaną organizacja ONZ tego typu.
Jakie są zadania FAO?- dążenie do poprawy warunków wyżywienia i warunków życia ludności - poparcie rozwoju rolnictwa i międzynarodowej wymiany produktów rolnych - dążenie do poprawy warunków życia ludności wiejskiej - Od 1960 rozwija tzw. kampanię walki z głodem, zmierzającą do zwiększenia produkcji żywności przez stosowanie nowoczesnych metod w rolnictwie. Od 1961 prowadzi wspólnie z ONZ akcję pod nazwą Światowy Program Żywnościowy, której celem jest udzielanie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się i dotkniętym klęskami żywiołowymi. Polska jest członkiem FAO od 1945 (z przerwą 1950-1957).


Gerber
W dniu 20 lutego 2002 roku oficjalnie rozpoczęła działalność Akademia Gerber. Jest to niezależna Fundacja, która została powołana w celu rozwoju i upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu i pielęgnacji niemowląt i dzieci oraz kobiet ciężarnych i karmiących piersią.
Opiekę merytoryczną nad pracami Akademii Gerber sprawuje Rada Naukowa, złożona z wybitnych polskich ekspertów w dziedzinie pediatrii i żywienia. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. Jerzy Socha, funkcję Wiceprzewodniczącego pełni dr Hanna Szajewska. W skład Rady Naukowej Akademii Gerber wchodzą również: prof. Wanda Szczotowa, doc. Janusz Księżyk oraz doc. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska.
Środowisko medyczne podkreśla nieustanną potrzebę poszukiwania i prezentowania rodzicom i przyszłym rodzicom pozytywnych wzorców żywieniowych i pielęgnacyjnych. „W codziennej pracy wciąż udzielamy wielu, zdawałoby się, najprostszych i najbardziej oczywistych porad z zakresu pediatrii i żywienia\" – mówi prof. Jerzy Socha, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Gerber.
Podobne doświadczenia ma fundator Akademii Gerber – firma Alima-Gerber S.A., obchodząca w tym roku 10-lecie działalności w Polsce. Jej specjaliści od wielu lat wyjaśniają różnorodne wątpliwości rodziców, związane ze sposobami odżywiania się matki i dziecka oraz metodami prawidłowej pielęgnacji najmłodszych. „Z tych właśnie doświadczeń wyrosła idea powołania Akademii Gerber jako niezależnego forum ekspertów.\" – mówi Iwona Nogowska, Prezes Zarządu Akademii Gerber.
Akademia Gerber będzie realizowała misję edukacyjną poprzez szerzenie kompletnej i obiektywnej informacji na temat zasad prawidłowego odżywiania się i pielęgnacji matki i dziecka zarówno w środowiskach medycznych, jak i w szerokich kręgach społecznych. „Pragniemy w szczególności upowszechniać wiedzę z tego zakresu wśród lekarzy rodzinnych, pediatrów, rodziców i przyszłych rodziców, a także wśród innych osób mających kontakt z małymi dziećmi i ich matkami\" – mówi prof. Jerzy Socha.
Działalność edukacyjna Akademii Gerber będzie wspierana przez działania naukowe, obejmujące prowadzenie i koordynację projektów badawczych w dziedzinie żywienia i pielęgnacji niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Instytucja będzie na bieżąco informować o rezultatach prowadzonych prac podczas konferencji i seminariów naukowych, a także we własnych publikacjach.

Tematem przewodnim prac Akademii Gerber w 2002 roku będzie „Żywienie a rozwój dziecka\". W ramach działań edukacyjnych instytucja planuje opracowanie i realizację programu szkoły żywieniowej dla lekarzy rodzinnych i pediatrów. Wykłady szkoły żywieniowej Akademii Gerber będą się odbywały w różnych regionach kraju, we współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także zostaną przygotowane w formie odrębnych publikacji. Ponadto Członkowie Rady Naukowej Akademii Gerber będą opracowywać materiały dotyczące wybranych problemów żywienia i pielęgnacji dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
W ramach działań naukowych zostanie rozpisany konkurs na projekt badawczy, finansowany z funduszy Akademii Gerber. Problematyka projektów badawczych będzie dotyczyć tematu „Żywienie a rozwój dziecka\". „Jako Członkowie Rady Naukowej szczegółowo określimy warunki przyznawania grantu, termin przedstawienia propozycji pracy badawczej oraz dokonamy wyboru jednego lub kilku najlepszych programów naukowych" – mówi prof. Jerzy Socha. Rada Naukowa będzie też koordynować realizację wybranych projektów.
UNICEF
Polski Komitet Narodowy UNICEF jest jednym z 37 Komitetów Narodowych UNICEF działających w krajach rozwiniętych na całym świecie. Choć jego głównym celem statutowym, podobnie jak innych Komitetów, jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy na działalność UNICEF w krajach rozwijających się, zajmuje się również czynnie dożywianiem dzieci, organizujac rozne akcje.
Historia obecności UNICEF w Polsce datuje się od 1962 roku, kiedy to powstał pierwszy Komitet Narodowy we wschodniej części Europy. Jego twórca i wieloletnim prezesem był profesor medycyny Bogusław Kożusznik. Zapoczątkowano wtedy tzw. \"pomoc zwrotna\" dla dzieci polskich, dzięki której kupowano przez wiele lat wyposażenie dla polskich ośrodków zdrowia, sprowadzano surowce do produkcji artykułów dla dzieci, wybudowano zakład produkcyjny soków dla dzieci w Rzeszowie.
Od 1992 roku UNICEF w Polsce bierze aktywny udział w światowej kampanii promującej karmienie piersią oraz w realizacji idei WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku. Celem tych akcji jest tworzenie warunków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią w szpitalu oraz przeciwdziałania agresywnej reklamie odzywek dla niemowląt. W Polsce tym tytułem \"Szpital Przyjazny dziecku\" za osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad matka i noworodkiem oraz za realizacje „10 kroków do udanego karmienia piersią\" uhonorowano 48 szpitali ginekologiczno - położniczych. Polski Komitet Narodowy UNICEF wydaje plakaty, broszury i ulotki zachęcające do karmienia niemowląt wyłącznie piersią do szóstego miesiąca życia.

Światowy Dzień Zdrowia 2004
Światowy Dzień Zdrowia to coroczne wydarzenie obchodzone przez Światową Organizację Zdrowia, aby uczcić rocznicę jej powstania. Tradycyjnie, obchody przypadają 7 kwietnia każdego roku.
NOTATKA
1.Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, jedna z organizacji ONZ utworzona w 1946, siedzibę ma w Genewie. Celem WHO jest dążenie do poprawy i ochrony zdrowia wszystkich ludzi, oznacza to zwalczanie chorób zakaźnych, rozwój służby zdrowia, , oświaty medycznej głównie w krajach rozwijających się. Polska jest członkiem WHO od 1948.
2.FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, organizacja powstała w 1945, Od 1960 rozwija tzw. kampanię walki z głodem, zmierzającą do zwiększenia produkcji żywności przez stosowanie nowoczesnych metod w rolnictwie. Od 1961 prowadzi wspólnie z ONZ akcję pod nazwą Światowy Program Żywnościowy, której celem jest udzielanie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się i dotkniętym klęskami żywiołowymi. Polska jest członkiem FAO od 1945.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...