menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
A)Wrazliwosc spoleczna
b)prawa jednostki
c)ochrona zwierzat
d)solidarnosc miedzyludzka
e)skutecznosc funkcjonowania instytucji spolecznych
f)zjawiska patologiczne wsrod mlodziezy
g)struktura kultury
h)kontrkultura
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
a) wrażliwość społeczna to stosunek do zjawisk występujących czyli: bezrobocia, biurokratyzmu i biedy, a jeżeli dostrzegasz te zjawiska i masz zacięcie i pomysł by z nimi walczyć to jesteś wrażliwy społecznie

 
b) Prawa człowieka współcześnie

Obecnie prawa człowieka są uznawane obok prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa międzynarodowego za jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Co prawda prawa człowieka to szczególny rodzaj prawa podmiotowego, którego źródłem nie jest jakieś konkretne państwo czy stworzony przez nie system prawny, lecz prawo naturalne, zgodnie z którym podstawą prawa człowieka jest pierwotna wobec państwa godność, wolność i prawo do życia każdej istoty ludzkiej. To właśnie dzięki tym wartościom prawa człowieka mają charakter:
- przyrodzony (przysługujący każdej osobie z racji urodzenia, a nie nadania),
- niezbywalny (człowiek nie może zrzec się swoich praw),
- powszechny (przysługujące każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru skóry, płci, czy przynależności państwowej).

Ponadto prawa człowieka to prawa podstawowe, czyli najistotniejsze z punktu widzenia państwa i obywateli, niezbędne do zagwarantowania innych praw obywatelskich, są minimum uprawnień przysługujących, każdej jednostce ludzkiej, bez których nie mogłaby ona korzystać z innych praw i przywilejów wiążących się z życiem w społeczeństwie.
 
Definicja praw człowieka

Warto przy tym dodać, że współcześnie nie ma jednej i oczywistej definicji praw człowieka. Powstało ich dotychczas tyle, ilu jest specjalistów tej dziedziny, lecz wszystkie one zawierają w sobie te same podstawowe wartości. Dlatego każda z nich jest prawdziwa.

A oto jedna z nich sformułowana przez Wiktora Osiatyńskiego:
Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze państwowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada strefę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może domagać się od państwa ochrony jej praw.

 

 
Rodzaje praw człowieka:

 
Osobiste prawa człowieka

- zapewniają jednostce prawo do życia, posiadania własnych poglądów i religii,

 
Obywatelskie prawa człowieka

- zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje.

 
Polityczne prawa człowieka

- gwarantują jednostce prawo do udziału w głosowaniu, a także kandydowaniu, wyrażaniu swoich poglądów poprzez manifestacje i wiece oraz składanie petycji, skarg i wniosków.

 
Socjalne prawa człowieka

- zapewniają prawo do nauki, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, zabezpieczenia zdrowia i życia.

 
Ekonomiczne prawa człowieka

- gwarantują jednostce prawo do posiadania własnej własności, dziedziczenia oraz prawo do pracy.

 
Kulturalne prawa człowieka

- zapewniają prawo do korzystania z dóbr kultury, wolność twórczości artystycznej i jej prezentowania.c)Ochrona zwierząt - Podstawowe definicje
Humanitarne traktowanie zwierząt - to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę
Właściwe warunki bytowania - to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku;
Pielęgnacja - to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka;

Okrutne traktowanie - to przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się;

Rażące zaniedbanie - to drastyczne odstępstwo od norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;
Szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę - to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania;


d) http://ofu.pl/xxyunqwh

e) Warunki skuteczności funkcjonowania instytucji społecznych:
· Wyraźne określenie celu i zakresu wykonywania czynności, aby uniknąć
występowania zjawiska krzyżowania się kompetencji.
· Racjonalny podział pracy i racjonalna jej organizacja wewnątrz instytucji.
· Stopień depersonalizacji i obiektywizacji czynności tzn. stopień uniezależnienia
czynności od interesów i osobistych dążeń pracowników danej instytucji.
· Uznanie i zaufanie, jakim cała zbiorowość darzy pracowników instytucji (prestiż).
· Zharmonizowany i skoordynowany system instytucji w państwie.


f) http://ofu.pl/xxbo3ikh

g) Struktura kultury to jej zasadnicze elementy oraz ich wewnętrzne powiązania.

h)Kontrkultura (z łac. contra = 'przeciw' + kultura) – określa względnie spójną grupę społeczną, która wyraża sprzeciw wobec zastanej kultury, jak i tworzeniu nowej.

Kontrkultura to w innej definicji – wielopoziomowa formacja ideologiczna, która obiera sobie za zadanie wyzwolenie człowieka z represyjnych sideł kultury, dążąca do totalnego wyzwolenia wewnętrznego i społecznego jednostki poprzez transgresyjne techniki społeczne i personalne, łączone często z okultyzmem, magią i środkami psychodelicznymi[potrzebne źródło]. Charakterystycznym dla kontrkultury sposobem działania jest stosowanie "taktyki bycia niewidzialnym" i postulowanie istnienia "intuicyjnej sieci porozumienia".
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...